ลงทะเีบียนใหม่
ยศ :
ชื่อ : ใส่ชื่อภาษาไทย
นามสกุล : ใส่นามสกุลภาษาไทย
เลขประจำตัวทางทหาร : 10 ตัว กรุณาใช้เลขอารบิค
เลขประจำตัวประชาชน : 13 ตัว กรุณาใช้เลขอารบิค
สังกัดหน่วย : เลือกหน่วยในรายการก่อน
หากไม่มี ให้พิมพ์ุหน่วยที่ท่านสังกัดในช่องนี้ ->
สิทธิในการแก้ไขหน่วย การขอดูข้อมูล/แก้ไข หน่วยอื่นๆ ติดต่อ กกพ.กช.
เบอร์โทร ทบ. : เพื่อใช้ในการติดต่อภายในทหาร
ชื่อ login : ใส่เป็นภาษาอังกฤษหรือประกอบตัวเลข
password : 4-16 ตัวอักษร a-z 0-9 - _ ห้ามมีช่องว่าง
ยืนยัน password : *
อีเมล์ : * ใส่อีเมลจริง เพื่อใช้ยืนยันการสมัคร
ท่านยอมรับในการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน หากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง ทางผู้ดูแลระบบ จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน ขออภัยในความไม่สะดวก